2016av作品番号

2016av作品番号

内容:气味苦,微寒,有毒。 又,凡色白而禀金气之品,皆不宜火炒。

主治中风伤寒头痛寒热者,谓能解肌而发散也。水能益髓,故治赤白漏下,无子。

李时珍乃谓千古而下,唯东垣一人,误矣。长于降气,肺气壅实而有痰者宜之。

主治心腹邪气者,甘味属土,滋养阳明中土,则上下心腹之正气自和,而邪气可治也。喉痹者,肺窍不利。

是以气郁有余,则香附、抚芎之属以开之;不足,则补中益气以运之。胸隔不舒,便谓有食,按之稍痛,更云有食。

 四气则是香、臭、腥、臊。又名钻冻,谓钻冰取款冬也。

Leave a Reply